یه کتاب خوب میتونه زندگیت رو عوض کنه!
02166963155

فرهنگستان هنر

  • نوع انتشارات : ناشر کتاب های چاپی
  • تاریخ تاسیس : 1383

 انتشارات فرهنگستان هنر در اواسط سال 1383 با اخذ پروانۀنشر به چاپ و نشر کتابهای تألیفی و ترجمه‌ای در حوزۀهنر پرداخت. با گسترش فعالیتهای انتشارات فرهنگستان هنر و با توجه به کمبود ناشران تخصصی در حوزۀهنر، پس از موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأسیس مؤسسۀتألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»، در سال 1387 اساسنامۀاین مؤسسه در شورای هنر تصویب شد و این انتشارات از اوایل مرداد 1388 در قالب مؤسسۀوابسته به فرهنگستان هنر فعالیت خود را ادامه داد. این مؤسسه تاکنون بیش از470 عنوان کتاب و نشریه را در کنار مجموعه مقالات هنر و سایر آثار تحقیقی معاونت پژوهشی فرهنگستان چاپ و منتشر کرده است

کتاب های این انتشارات

2020 © Copyright - almaatech.ir